Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницаѝта си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                          февруари 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
           1
     2      3
4
5
    6
7
8
     9
10
11
    14
 15
    16
17
18
21
    22     23
24
25
26
27
    28

     

                                     

                                                                             януари  2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1     2      3      4
     5       6
7
     9     12
13
14
    17     19
20
21
22
24
    25     26
27
28
29
    31