В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

 ►Отчет за касово изпълнение м. март  2020 г.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м. февруари  2020 г.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м. януари  2020 г.- изтегли