В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2019 г.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. януари 2019 г.- изтегли