БЛАНКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА

1. Заявлението с искане за достъп до информация, отнасяща се до заявителя се подава по образец – приложение №1, приложение №2 и приложение №3 и приложение №4, което съдържа:

1.1. трите имена на заявителя по документ за самоличност, ако през отделни периоди лицето е било с различни имена, се изисква да опише имената.

1.2. ЕГН и място на раждане.

1.3. в случаите, когато лицето е чужд гражданин се попълват само с номера от неговия документ за самоличност.

1.4. за контакт се посочват: адрес, телефон, e-mail.

2. Заявлението с искане за достъп до информация, събирана за починалите съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително на заявителя се подава по образец – приложение №6 и приложение №7, като съдържа освен горепосочените данни и:

2.1. трите имена на починалия родственик, за когото се иска информация.

2.2. ЕГН на починалия родственик /при липса на ЕГН – дата на раждане/ и място на раждане.

2.3. Към заявлението се прилага удостоверение за наследници, а когато лицето е чужд гражданин – легализиран превод на еквивалентен документ, издаден от компетентния орган на съответната държава.

3. При подаване на заявление чрез пълномощник по образец – приложение №8 и приложение №9 за достъп до информация, към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

4. Заявлението за достъп до информация за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност се подава по образец – приложение №10 и приложение №11, и съдържа:

4.1. данни на заявителя физическо лице : трите имена – по документ за самоличност, ЕГН – при липса на ЕГН – дата и място на раждане.

4.2. данни на заявителя юридическо лице: наименование, седалище, адрес, БУЛСТАТ, телефон.

4.3. данни за исканата информация: описание на исканата информация, план и хронологични граници на темата, фондове, в които се съхраняват /ако има информация за тях/.

4.4. когато информацията се отнася до конкретно лице се посочват трите имена, точна дата и място на раждане.

4.5. към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно за съгласие от лицето или от неговите наследници, ако е починало. Лицето или наследниците на починалото лице могат да удостоверят писменото си съгласие в приемната в присъствието на служител от отдел „Обслужване на граждани” и на упълномощителя.

5. При попълване на заявлението лицето има право на достъп до научно-справочния апарат, който е съвкупност от справочници и документи по отчета, състава и съдържанието на архивните документи – каталози, фондови описи и други.

6. Заявлението се регистрира в деловодството, след което лицето получава талон с входящия номер.

7. Когато исканата информация е неточна, непълна или твърде общо формулирана, в 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, се изпраща писмо до заявителя, с което лицето се уведомява, че трябва да уточни обхвата на исканата информация.

8. Ако заявителят не уточни исканата информация до 14 дни, считано от датата на уведомяването, заявлението се оставя без разглеждане.

9. В 30-дневен срок от получаване на заявлението отдел „Обслужване на граждани” подготвя и изпраща отговор от името на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, с което уведомява лицето за резултата от извършената проверка.

10. Когато при проверката са открити материали, отдел „Обслужване на граждани” писмено или по телефона уведомява лицето за датата и часа на запознаване с документите. Времето за запознаване с документите е 30 дни от датата на уведомяване.

11. За научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност лицата могат с едно заявление за достъп да ползват читалнята до една година. Едногодишният срок започва да тече от датата на уведомяване.

12. В случай че проверката по заявлението не е приключила в 30-дневен срок отдел „Обслужване на граждани” подготвя писмо от името на председателя на КРДОПБГДСРСБНА, с което уведомява лицето за причините, поради които не е спазен срока за отговор.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА

Заявлението /приложение №5/ с искане за издаване на удостоверение по Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица е необходимо да съдържа следните данните:

1. трите имена на заявителя по документ за самоличност;

2. ЕГН и място на раждане;

3. в случаите, когато лицето е чужд гражданин посочва точна дата и място на раждане;

4. за контакт се посочват: адрес, телефон, e-mail.

5. трите имена на починалия родственик, за когото се иска информация, ако през отделни периоди лицето е било с различни имена, се изисква да опише имената;

6. ЕГН на починалия родственик / при липса на ЕГН - дата на раждане /и място на раждане

7. ако проверката е за издаване на документ за претърпяна репресия на починали правоимащи лица от техните наследници (деца, съпруг/а, родители, братя и сестри, ако няма други наследници) се прилага удостоверение за наследници.