Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Одитен доклад на Сметната палата №0400100122 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2021 г. - изтегли

►Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2021 г. на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на Министъра на финансите - изтегли

►Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2021 г. в хил. лв. - изтегли

►Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2021 г. в хил. лв. - изтегли

►Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2021 г. в хил. лв. - изтегли

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ -2021 Г.

 

  ►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2021 г. в лв.- изтегли

Разходи за COVID-19 към 31 декември 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. декември 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 30 ноември 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. ноември 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 октомври 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. октомври 2021 г. - изтегли;

 ►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2021 г. в лв.- изтегли

Разходи за COVID-19 към 30 септември 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. септември 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 август 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. август 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 юли 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. юли 2021 г. - изтегли;

 ►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2021 г. в лв.- изтегли

Разходи за COVID-19 към 30 юни 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. юни 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 31 май 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. май 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 30 април 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. април 2021 г. - изтегли;

 ►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2021 г. в лв.- изтегли

Разходи за COVID-19 към 31 март 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 - изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. март 2021 г. - изтегли;

Разходи за COVID-19 към 28 февруари 2021 г. - изтегли;

Обяснителна записка -COVID-19 изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2021 г. - изтегли;

►Разходи за COVID-19 към 31 януари 2021 г. – изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2021 г. - изтегли;

 

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2021 Г.

 

 

 Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2021 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2021 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2021 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2021 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми -изтегли

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми- изтегли

 

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2021 г.

 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2021 г. - изтегли

Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2021 г. - изтегли

Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. към 31.12.2021 г. - изтегли

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2021 г. - изтегли

Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2021 г. - изтегли

Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. към 30.06.2021 г. - изтегли