Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

1. МЕСЕЧНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2023 г. в лв.- изтегли;

► Отчет - COVID-19 м.декември- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. декември 202г.- изтегли;

►Анализ на извършените разходи през м. декември - изтегли;

►Отчет - COVID-19 м.ноември-изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.ноември 2023 г. - изтегли;

►Отчет - COVID-19 м.октомври- изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.октомври 202г.- изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2023 г. в лв.-изтегли;

►Отчет - COVID-19 м.септемвриизтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.септември 202г.- изтегли;

►Отчет - COVID-19 м.августизтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.август 202г.изтегли;

Отчет - COVID-19 м.юли -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.юли 202г.-изтегли;

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2023 г. в лв.- изтегли;

Отчет - COVID-19 м.юни-изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.юни 202г.-изтегли;

Отчет - COVID-19 м.май-изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.май 2023 г.-изтегли;

Отчет - COVID-19 м.април-изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м.април 2023 г.-изтегли;

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2023 г. в лв.- изтегли;

Отчет - COVID-19 м.март -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. март 2023 г.-изтегли;

Отчет - COVID-19 м. февруари -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2023 г.-изтегли;

 

Отчет - COVID-19 м. януари -изтегли;

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2023 г.-изтегли;

 

 

 

2. ТРИМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ - 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2023 г.

► Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите побюджетни програми-изтегли;

►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми-изтегли;

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2023 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по

 бюджетни програми-изтегли;

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми-изтегли;

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.06.2023 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по

 бюджетни програми -изтегли;

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми-изтегли;


Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2023 г.

 ►Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по

 бюджетни програми- изтегли;

 ►Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми - изтегли;

 

 

 

3. ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ – 2023 г.

►Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2023 г. - изтегли;

►Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2023 г. - изтегли;

►Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. към 31.12.2023 г. - изтегли;

►Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2023 г. - изтегли;

►Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2023 г. - изтегли;

►Справка за разходите по функционална област и бюджетна програма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. към 30.06.2023 г. - изтегли;