Процедурен правилник

от Европейска мрежа от официални органи,

 отговарящи за досиетата на тайната полиция

 

     I.           Първоначални разпоредби

1.  Процедурният правилник (наричан по-нататък Правила) на Европейската мрежа на официалните органи, отговарящи за досиетата на тайната полиция (наричан по-нататък Мрежата), определя условията за членство в мрежата, принципите на гласуването и приемането на нови членове.

2.  Процедурният правилник е задължителен документ за всички членове на мрежата и може да бъде променян само чрез гласуване.

 

    II.            Членство

1.       Членове на Мрежата са нейните учредители и приетите за членове на Мрежата.

2.       Има само една членуваща институция за всяка държава.

3.       Членството в Мрежата се прекратява чрез уведомяване на останалите членове на Мрежата или чрез прекратяване на членуващата институция. Простата реорганизация при запазване на първоначалната си цел не е прекратяване.

 

     III.           Статут на член наблюдател

1.       Институция, която се интересува от членство в Мрежата или чиято страна вече е представена от подобна институция в Мрежата, или която не е заинтересована да стане пълноправен член на Мрежата, може да кандидатства за статут на наблюдател.

2.       Статут на член-наблюдател може да бъде получен от институция, чиято мисия следва основния документ на мрежата.

3.       Институцията със статут на наблюдател няма право на глас и не провежда годишни мрежови конференции.

4.       Предложението за приемане на институция като член-наблюдател на мрежата се представя от председателстващата институция на годишната конференция на мрежата.

5.       Членовете на мрежата вземат решение относно предоставянето на статут на член-наблюдател чрез гласуване в съответствие с точка V от настоящия процедурен правилник.

 

      IV.         Приемане на нови членове

1.       Всяка институция, чиято мисия е в съответствие с Основополагащия документ на Мрежата и в същото време притежава статут на член-наблюдател с интерес и качество да стане пълноправен член, може да стане нов член на Мрежата.

2.       Ако няколко институции се интересуват от членство в мрежата от една страна, те трябва да се споразумеят коя от тях ще кандидатства за членство; членството в повече от една институция на държава не е възможно.

3.       Заявлението за приемане се подава до председателя на мрежата, който уведомява за това останалите членове. Заявката трябва да бъде подадена най-малко един месец преди годишната конференция. Председателят на мрежата трябва да изпрати това заявление до членовете на мрежата заедно с програмата за годишните срещи.

4.       Председателстващата институция представя предложението за приемане на институция като нов член на мрежата на годишната конференция на мрежата.

5.       Членовете на мрежата вземат решение относно приемането на институция с интерес към членство чрез гласуване съгласно част V от настоящия процедурен правилник.

 

V.              Гласуване

 

1.       Приемането на нови членове, приемането на членове-наблюдатели и издаването на важни въпроси се решава с гласуване.Each member institution possesses one vote.

2.       Председателстващата институция внася предложение за гласуване относно приемането на нов член или нов член наблюдател на годишната конференция.

3.       Всеки член на мрежата може да предложи гласуване по важни въпроси.Voting is public and takes place at the annual meetings. If necessary, it is possible to vote at any time per rollam.

4.       4. Абсолютно мнозинство от всички членове на мрежата са длъжни да приемат нов член или член-наблюдател.

5.       За приемане на други предложения е необходимо абсолютно мнозинство от присъстващите членове на мрежата.

 

        VI.         Заключителни разпоредби

                 1. Настоящият Правилник е валиден и в сила от 29.07.2022 г.