Процедурен правилник на Европейска мрежа от официални власти, отговарящи за досиетата на тайната полиция

 I. Първоначални разпоредби

 1. Процедурният правилник (оттук нататък наричан Правила) на Европейската мрежа от официални органи, отговарящи за секретните полицейски досиета (оттук нататък наричан Мрежа), определя условията за членство в мрежата, принципите на гласуването и приемането на нови членове.

 2. Процедурният правилник е задължителен документ за всички членове на мрежата и може да бъде променян само чрез гласуване.

II. Членство

1. Членове на мрежата са нейните членове-основатели и тези, приети за членове на мрежата.

 2. Във всяка държава има само по една институция членка.

3. Членството в мрежата се прекратява чрез уведомяване на други членове на мрежата или чрез прекратяване на членската институция. Самата реорганизация при запазване на първоначалната си цел не е прекратяване.

III. Статус на гост-член

 1. Институция, която се интересува от членство в мрежата или чиято държава вече е представена от подобна институция в мрежата или която не желае да стане пълноправен член на мрежата, може да кандидатства за статут на гост член.

 2. Статус на гост-член може да получи институция, чиято мисия е следването на основния документ на мрежата.

3. Институцията със статут на гост член няма право на глас и не провежда ежегодни мрежови конференции.

 4. Предложението за приемане на институция като член-гост на мрежата се подава от председателстващата институция на годишната конференция на мрежата.

5. Членовете на мрежата вземат решение за предоставяне на статут на член на гостите, като гласуват в съответствие с точка V от настоящия правилник.

 

IV. Прием на нови членове

1. Всяка институция, чиято мисия е в съответствие с основния документ на мрежата и в същото време притежава статут на гост член с интерес и качество да стане пълноправен член, може да стане нов член на мрежата.

 2. Ако няколко институции се интересуват от членство в мрежата от една държава, те трябва да се договорят коя от тях ще кандидатства за членство; членството в повече от една институция за държава не е възможно.

 3. Заявление за прием се подава до председателя на мрежата, който информира останалите членове за това. Заявлението трябва да бъде подадено поне месец преди годишната конференция. Председателят на мрежата трябва да изпрати това заявление до членовете на мрежата заедно с програмата на годишните срещи.

 4. Председателстващата институция представя предложението за приемане на институция за нов член на мрежата на годишната конференция на мрежата

5. Членовете на мрежата вземат решение за приемане на институция с интерес за членство, като гласуват в съответствие с част V от настоящия процедурен правилник.

V. Гласуване

 1. Приемането на нови членове, приемането на нови гости и издаването на основни документи се решава чрез гласуване.

 2. Всяка институция/ член има един глас.

3. Председателстващата институция представя предложение за гласуване относно приемането на нов член или нов гост член на годишната конференция.

 4. Всеки член на мрежата може да предложи гласуване на основни документи.

5. Гласуването е публично и се провежда на годишните срещи. Ако е необходимо, е възможно да се гласува по всяко време за ролама.

 6. Абсолютно мнозинство от всички членове на мрежата са длъжни да приемат нов член или гост член.

 7. За приемането на други предложения се изисква абсолютно мнозинство от присъстващите членове на мрежата.

VI. Заключителни разпоредби

1. Настоящият процедурен правилник е валиден и в сила от 28.01.2021.