Основна харта

 Европейска мрежа от официални власти, отговарящи за досиетата на тайната полиция

I. Първоначална ситуация

1. След падането на комунистическите диктатури в бившата Германска демократична република, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Чешката република и България се основават държавни агенции, които отговарят за наследството на бившите агенции на тайната полиция и други репресивни органи на тези диктатури и които трябва да осигурят достъп на широката общественост до тези документи.

 2. Основните цели на тези институции са по-специално: - да улесни индивидуалния достъп до файлове и данни, съдържащи лична информация на тези лица, които преди са били подложени на репресии от тайната полиция. - да осигури цялостен образователен и исторически анализ на принципите на работа на комунистическите тайни полицейски органи въз основа на научни открития, - да се гарантира, че файловете се обработват и предоставят в съответствие с принципите на върховенството на закона.

 3. Формирането на тези официални власти и историята на отварянето на досиетата взеха различен ход в нашите страни: някои вече съществуват от началото на 90-те години, други са създадени през последните години. Водещият принцип на работата на всички тези агенции е волята на съответните парламенти да изготвят свои собствени закони, отнасящи се до наследството на комунистическата тайна полиция, които отговарят на техните специални обстоятелства и гарантират обработката и предоставянето на преписки по върховенството на закона. В този контекст трябва да се подчертае, че всички тези институции са независими и не са част от общите държавни органи за управление на архивите.

4. През последните няколко години активното двустранно и многостранно сътрудничество между нашите институции се разви на различни нива. Други държавни и недържавни институции и организации (като например институции, които извършват исторически изследвания) често участват в това сътрудничество.

II. Създаване на Европейска мрежа от официални власти, отговарящи за досиетата на тайната полиция

Ние, представителите на тези институции, осъзнахме необходимостта да засилим нашето сътрудничество и да изразим общата си цел в европейска мрежа. В този процес ние проследяваме инициативата, изразена в Резолюции 1096 (1996) и 1481 (2006) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (между другото), които подчертават важността на преследването на престъпления, извършени от комунистически режими , да информира обществеността за тези престъпления и да отвори архивите на тайната полиция, поддържани от тези диктатури. Като държавни институции със законно кодифициран мандат за предоставяне на достъп до тези файлове, ние в Европейския съюз се стремим ясно да заявим нашата обща позиция по тези въпроси. Ние се стремим да бъдем форум за взаимен обмен и трансфер на информация: това се отнася за архивите, правните разпоредби, историко-политическото образование и връзките с обществеността, както и научните изследвания. Със създаването на тази европейска мрежа бихме искали да изясним, че тези въпроси не обхващат само национален контекст. Те включват примиряване с миналото в европейски и международен контекст. Искаме да подчертаем важността на отварянето на досиетата и достъпа до тях, което е регламентирано в съответствие с върховенството на закона, както и значението на независимите изследвания и широко разпространената информация за тайната полиция на диктатурите и нейните представители. Общата ни цел е да се подкрепяме взаимно в изпълнението на тези задачи. Искаме да гарантираме пълната независимост на архивните изследвания. Всякакъв вид политическа инструментализация трябва да бъде предотвратена. Искаме да подкрепяме това заедно публично В този процес ние признаваме, че засегнатите нации следват - независимо от общата основа на своите цели - различен подход, като напр. във вътрешната им структура, при регулиране на правния и фактическия достъп до досиетата, при възлагане на юрисдикция за разследване на престъпления, извършени от диктаторски режими и лустрация и проверка в политиката и администрацията. В контекста на многостранния пейзаж на държавни и недържавни агенции, институции и инициативи, включващи изследователски институти, фондации, паметници, музеи и групи на жертвите - нашата Европейска мрежа служи за насърчаване на общата цел за подобряване усилията на академичното, социалното и политическо ниво да се примирят с миналото. Той ще направи това по отношение на различния опит с репресиите, който са имали засегнатите държави. Особено значение трябва да се отдаде на независимите академични изследвания и историко-политическото образование, по-специално на европейската младеж. Целта на тази мрежа е да включи други агенции / институции и инициативи в своята работа - и да намери подходящи форми на участие Убедени сме, че достъпът до досиетата на тайната полиция е важен аспект от процесите на трансформация, протичащи след падането на диктатурите по света. Поради това Мрежата цели да определи минимални изисквания за достъп до досиетата на тайната полиция, съхранявани от диктатурите. За да информира обществеността, Мрежата първо ще създаде сравнителни проучвания за достъпа до досиетата, правните принципи, регулиращи този достъп, и структурата на отговорните институции, както и използването на техните услуги. Мрежата ще се съсредоточи върху специфичното за отделните субекти независимо изпълнение на задачите, за да елиминира възможността за всякакъв вид политическа инструментализация.

III. Методи на работа на мрежата

 1. Годишни конференции

 Мрежата ще провежда годишна конференция, на която управителните органи на участващите институции обсъждат важни въпроси, свързани с техните функции и цялостния процес на примиряване с миналото в техните страни. В този процес се предвижда паневропейското измерение на тези въпроси да играе особено важна роля.

Държавата, която служи като председател на мрежата на ротационен принцип, трябва да служи като домакин на конференцията през конкретната година. Тази годишна конференция е придружена от публични събития, които трябва да служат за повишаване на обществената осведоменост по въпроси, свързани с този процес на преглед.

 В този контекст би било желателно да се включат допълнителни агенции / институции и инициативи, които участват в този процес на примиряване с миналото След това докладите на годишната конференция ще бъдат документирани и публикувани по подходящ начин.

2. Координационна група

Мрежата ще създаде координационна група, състояща се от представители на участващите институции, - ще осигури постоянна и пряка комуникация, - ще подготви годишната конференция заедно с приемащия орган, - ще разработи система за събиране, предоставяне и актуализиране на основна информация за участващите органи.

 3. Централна организация

 Институцията, която ще бъде домакин на следващата годишна конференция, ще председателства Мрежата за едногодишен срок, предшестващ тази конференция.

 4. Процедурен правилник

Други въпроси от работата на мрежата (гласуване, приемане на нови членове и др.) Се уреждат от Правилника за дейността, приложен към настоящия документ.