Основна харта

Европейска мрежа от официални органи, отговарящи за досиетата на тайната полиция

 

          I. Изходна позиция

 

1. След падането на комунистическите диктатури в бившата Германска демократична република, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и България бяха основани държавни агенции, които отговарят за наследството на бившите тайни полицейски агенции и други репресивни органи на тези диктатури и които трябва да осигурят достъп на широката общественост до тези документи.

2. Основните цели на тези институции са:

- да се улесни индивидуалният достъп до файлове и данни, съдържащи лична информация на тези лица, които преди това са били репресирани от тайната полиция.

 - да осигури цялостен образователен и исторически анализ на принципите на работа на органите на комунистическата тайна полиция въз основа на научни открития,

- да гарантира, че досиетата се обработват и предоставят в съответствие с принципите на правовата държава.

3. Формирането на тези официални органи и историята на отварянето на досиетата преминаха по различен начин в нашите страни: някои вече съществуват от началото на 90-те години, други бяха създадени през последните години. Ръководният принцип в работата на всички тези агенции е волята на съответните парламенти да приемат свои собствени закони, отнасящи се до наследството на комунистическата тайна полиция, които отчитат техните собствени специални обстоятелства и гарантират обработката и предоставянето на достъп до досиета при върховенството на закона.

4. През последните няколко години се разви активно двустранно и многостранно сътрудничество между нашите институции на различни нива. Други държавни и недържавни институции и организации (като например институции, които извършват исторически изследвания) често се включват в това сътрудничество.

 

           II. Създаване на Европейска мрежа от официални органи, отговарящи за досиетата на тайната полиция

Ние, представителите на тези институции, осъзнахме необходимостта да засилим нашето сътрудничество и да изразим нашата обща цел в една европейска мрежа. В този процес ние следваме инициативата, изразена в Резолюции 1096 (1996) и 1481 (2006) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (наред с други), които подчертават значението на наказателното преследване на престъпления, извършени от комунистическите режими, да информира обществеността за тези престъпления и да отвори архивите на тайната полиция, поддържани от тези диктатури. На институцията трябва да бъде поверено управлението на досиетата на тайните служби и тя трябва да даде възможност за академични изследвания и възможност за достъп до информация (отнася се за предоставяне на засегнатите лица на достъп до тяхната лична информация и обхваща основното право на достъп до информация, която е от значение за обществения интерес). Ние се стремим да бъдем форум за взаимен обмен и трансфер на информация: това се отнася за архивите, правните разпоредби, историко-политическото образование и връзките с обществеността и научните изследвания. Със създаването на тази Европейска мрежа бихме искали да изясним, че тези проблеми не обхващат само национален контекст. Те включват справяне с миналото в европейски и международен контекст. Искаме да подчертаем важността на отварянето на досиетата и достъпа до тези досиета, който е регулиран в съответствие с върховенството на закона, както и важността на независимото изследване и широко разпространената информация за тайната полиция на диктатурите и нейните представители. Нашата обща цел е да се подкрепяме взаимно в изпълнението на тези задачи. Искаме да гарантираме пълната независимост на архивните изследвания. Трябва да се предотврати всякакъв вид политическа инструментализация. Искаме да защитим това заедно публично.

В този процес ние признаваме, че засегнатите нации следват - независимо от общата основа на техните цели - различен подход, като напр. във вътрешната им структура, в регламентирането на правния и фактическия достъп до досиетата, в определянето на юрисдикцията за разследване на престъпления, извършени от диктаторски режими и лустрацията и проверката в политиката и администрацията.

В контекста на многостранен пейзаж от държавни и недържавни агенции, институции и инициативи, включващи изследователски институти, фондации, паметници, музеи и групи на жертвите - нашата Европейска мрежа служи за насърчаване на общата цел за подобряване на усилия на академично, социално и политическо ниво за примиряване с миналото. Ще направи това по отношение на различния опит с репресиите, които участващите страни са имали. Трябва да се отдаде особено значение на независимите академични изследвания и историко-политическото образование, по-специално на европейската младеж. Целта на тази мрежа е да включи други агенции/институции и инициативи в своята работа - и да намери подходящи форми на участие

Ние сме убедени, че достъпът до досиетата на тайната полиция е важен аспект от процесите на трансформация, протичащи след падането на диктатурите по света. Ето защо мрежата има за цел да определи минимални изисквания за достъп до досиетата на тайната полиция, пазени от диктатурите.

За да информира обществеността, мрежата предоставя постоянен форум за сравняване на практиките между страните. Мрежата ще се фокусира върху предметно-специфично, независимо изпълнение на задачи, за да се елиминира възможността за всякакъв вид политическа инструментализация.

 

            III. Членове на Европейската мрежа

                      Пълноправни членове на Европейската мрежа

Албания

България

Чехия

Германия

Унгария

Полша

Румъния

Словакия

                  Наблюдатели на Европейската мрежа

   Естония                                                                                                                                          Латва

Латвия

Словения

Украйна

 

IV.  Методи на работа на Мрежата

1. Годишни конференции

Мрежата ще провежда годишна конференция, на която ръководните органи на участващите институции обсъждат важни въпроси, свързани с техните функции и цялостния процес на справяне с миналото в техните страни. В този процес се предвижда паневропейското измерение на тези въпроси да играе особено важна роля.

Страната, която е председател на мрежата на ротационен принцип, трябва да бъде домакин на конференцията през тази конкретна година.

Тази годишна конференция е придружена от публични събития, които трябва да послужат за повишаване на обществената осведоменост по въпросите, свързани с този процес на преглед.

В този контекст би било желателно да се включат допълнителни агенции/институции и инициативи, които участват в този процес на справяне с миналото.

 Приемане на общ протокол в края на всяка годишна конференция и го съобщаването му  на обществеността.

      2. Координационна група

Мрежата ще създаде координационна група, състояща се от представители на участващите институции,

- ще осигури постоянна и директна комуникация,

 - ще подготви годишната конференция заедно с органа домакин,

 - ще разработи система за събиране, предоставяне и актуализиране на основна информация за ангажираните органи.

      3. Централна организация

Институцията, която трябва да бъде домакин на следващата годишна конференция, ще председателства Мрежата за едногодишен мандат, предшестващ тази конференция.

     4.  Процедурен правилник

Други въпроси от работата на Мрежата (гласуване, приемане на нови членове и др.) се уреждат с Правилника за дейността, приложен към настоящия документ.