В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

Одитен доклад на Сметната палата №0400100619 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2018 г. - изтегли

Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2018 г. на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на Министъра на финансите - изтегли

 Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2018 г. в хил. лв. - изтегли

Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2018 г. в хил. лв.  - изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2018 г. в хил. лв. - изтегли

 

 

► Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2018 г. в лв.-изтегли 

Отчет за касово изпълнение м. декември  2018г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. ноември 2018г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. октомври  2018 г. - изтегли

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2018 г. в лв.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември  2018 г. - изтегли

► Отчет за касово изпълнение м. август 2018 г. - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м.юли 2018г.- изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2018 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м.юни 2018г. - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. май 2018г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. април  2018г. -изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2018 г. в лв. - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. март  2018г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2018 г.-изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2018 г.- изтегли