Р Е Г И С Т Ъ Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)
 
Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

 

 

 

Три имена на служителя

Длъжност

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Албена Войнова Замфирова

Главен специалист

Вх. № 3821/ 30.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2388/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3366/ 27.04.2020              Вх. 1764/       11.03.2021                  Вх. 2102/       14.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ангел Трайков Илков

Главен специалист

Вх. № 08/

04.12.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 220/

10.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2428/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2891/ 31.03.2020
Вх. № 1970/ 19.03.2021              Вх. № 1940/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ани Иванова Лалова

Младши ескперт

Вх. № 5330/ 07.07.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 6005/ 04.08.2020     

Вх. № 1296/ 09.03.2022   

чл. 35, ал. 1, т. 2    чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Анна Теодорова  Козалиева

Старши счетоводител

Вх. № 3689/ 01.07.2022       

Вх. № 3792/ 07.07.2022   

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ани Кръстева Методиева

Главен специалист

Вх. № 3406/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 1974/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2841/ 27.03.2020                  Вх. № 1681/ 10.03.2021              Вх. № 1335/ 11.03.2022 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                  чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Антония Димитрова Гулева

Началник на отдел

Вх. № 3827/ 31.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2761/ 19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3614/ 12.05.2020 
Вх. № 2013/ 22.03.2021              Вх. № 2352/ 28.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Антония Красимирова Топчиева

Директор на дирекция

Вх. № 3881/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 6331/ 11.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

Вх. № 2399/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2898/ 31.03.2020 
Вх. №1956/ 18.03.2021  

Вх. № 2061/ 13.04.2022       

Вх. № 1003/ 15.02.2023             

 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                   чл. 35, ал. 1, т. 4   чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  

чл.35, ал.1, т.4

Бисерка Димитрова Методиева

Специалист

Вх. № 02/    25.04.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 3985/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2400/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3370/ 27.04.2020
Вх. № 1791/ 12.03.2021              Вх. № 2065/ 13.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 

Божидар Христов Питов

Старши експерт

Вх. № 3960/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2386/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2934/ 01.04.2020
Вх.№ 1746/ 11.03.2021          Вх.№ 1941/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Божидара Петрова Стойкова

Младши експерт

Вх. № 2336/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 2995/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3468/ 05.05.2020 
Вх. № 1795/ 12.03.2021              Вх. № 1936/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Бойка Асенова Йорданова

Главен специалист

Вх. № 3707/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2238/ 02.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2884/ 30.03.2020
Вх. № 1742/ 11.03.2021              Вх. № 1417/ 17.03.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Валя Великова Найденова

Старши специалист

Вх. № 3877/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2390/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 

Вх. № 3371/ 27.04.2020           Вх. № 1796/ 13.03.2021           Вх. № 1939/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

Васил Петров Иванов

Специалист

Вх. № 1753/ 11.03.2021

чл. 35, ал.1, т.1      

Вх. № 1754/ 11.03.2021           Вх. № 1397/ 14.03.2022

чл. 35, ал. 1, т.2     

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

Василка Стефанова Узунова

Директор на дирекция

Вх. № 3966/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 1431/ 28.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 777/  27.01.2020 
Вх. № 1763/ 11.03.2021          Вх. № 1849/ 06.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вероника Андреева Велинова

Началник на отдел

Вх. № 4105/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3044/ 09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2128/ 06.03.2020         Вх. № 1664/ 09.03.2021         Вх. № 1316/ 10.03.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Веселина Данчева Петрова

Старши експерт

Вх. № 4047/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2362/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2971/ 03.04.2020 
Вх. № 1920/ 17.03.2021              Вх. № 1945/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Галя Салтирова Цветанова

Специалист

Вх. № 2691/ 20.03.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 3465/ 05.05.2020 
Вх. № 1901/ 17.04.2021              Вх. № 1937/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2     
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Гюрсел Бехчет Салим

Началник на отдел

Вх. № 3909/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 1975/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 1608/ 20.02.2020   
Вх. № 1248/ 19.02.2021              Вх. № 1142/ 01.03.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Даниела Кирилова Симеонова-Табакова

Началник на отдел

Вх. № 3396/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2973/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3579/ 11.05.2020  
Вх. № 2997/ 26.04.2021
                 Вх. № 3767/ 02.06.2021              Вх. № 2260/ 20.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 4   чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Старши експерт

Вх. № 3416/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2843/ 25.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3207/ 21.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 8689/ 19.11.2020 
Вх. № 1791/ 12.03.2021           Вх. № 1934/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 4 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Диана Ангелова Иванова

Младши експерт

Вх. № 3971/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3813/ 06.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2937/ 01.04.2020          Вх.1922/              17.03.2021          Вх.1866/             06.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Диана Димитрова Славкова

Старши експерт

Вх. № 4622/ 15.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 5281/ 06.07.2020  
Вх. №2835/ 20.04.2021          Вх. №2176/ 18.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2  

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Диляна Дикова Иванова

Младши експерт

Вх.732/               31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 1404/ 27.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2917/ 31.03.2020  
Вх. № 2771/ 19.04.2021         Вх. № 2144/ 15.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Емил Иванов Христов

Младши експерт

 

Вх.№ 910/ 10.02.2023

Вх.№1263 /15.02.2023               

чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Жени Божинова Кирилова

Младши експерт

Вх. № 4071/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3142/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2  -ежегодна

Вх. № 3750/ 15.05.2020 
Вх.2940/ 23.04.2021          Вх.2145/             15.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна            чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Живко Симеонов Живков

Младши експерт

Вх. № 3706/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2563/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 4163/ 01.06.2020 
Вх. №3006/ 27.04.2021           Вх. №2648/ 16.05.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Златина Пламенова      Рангелова

Младши експерт

Вх. № 7608/ 30.11.2021         Вх. № 7730/ 07.12.2021            Вх. № 1958/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т.1

чл.35, ал. 1,т.2       

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  

Ива Николаева Събчева

Младши експерт

Вх. № 2337/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т.1

Вх. № 2996/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т.2

Вх. № 2890/ 31.03.2020 
Вх. № 2010/ 22.03.2021           Вх. № 2152/ 15.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Йоана Боянова Стоянова

Главен експерт

Вх. № 4090/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2449/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3369/ 27.04.2020 
Вх. № 2093/ 24.03.2021           Вх. № 2481/ 05.05.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ирена Бисерова Иванова

Младши експерт

Вх. № 2349/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 2773/ 19.04.2021          Вх. № 2147/ 15.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ирина Димитрова Оведенска

Специалист

Вх. № 3066/ 08.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 3276/ 22.04.2020 
Вх. № 2439/ 06.04.2021              Вх. № 1143/ 01.03.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2      
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Красимир Вергилов Кръстев

Главен експерт

Вх. № 4052/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 5240/ 20.07.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

Вх. № 2183/ 29.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3039/ 09.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 4

Вх. № 658/  23.01.2020

чл. 35, ал. 1, т. 4

Вх. № 3152/ 14.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 4489/ 09.06.2020  
Вх. № 2658/ 15.04.2021              Вх. № 157/    13.01.2022                 Вх. № 2143/ 15.04.2022              Вх. № 535/ 27.01.2023 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - промяна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 4   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                

чл. 35, ал. 1, т. 4 

Красимир Любомиров Илиев

Старши експерт

Вх. № 1580/ 08.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 2331/ 04.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2973/ 03.04.2020   
Вх. № 1965/ 19.03.2021              Вх. № 1929/ 08.04.2022   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Красимира Стоянова Христова

Старши експерт

Вх. № 3414/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2546/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3469/ 05.05.2020 
Вх. № 2455/ 07.04.2021              Вх. № 1104/ 28.02.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Лилия Красимирова Еленкова

Специалист

Вх. № 2867/ 28.04.2023              Вх. № 3042/ 10.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Константинова Гошева

Главен експерт

Вх. № 3910/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2422/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3206/ 21.04.2020 
Вх. № 1800/ 15.03.2021               Вх. № 2148/ 15.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мариана Люлчова Маринова

Технически сътрудник

Вх. № 3277/ 11.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3141/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3752/ 15.05.2020              Вх. № 3017/ 27.04.2021              Вх. № 2435/ 04.05.2022                

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Марко Иванов Цветков

Старши експерт

Вх. № 4058/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2219/ 01.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2969/ 02.04.2020              Вх. № 2659/ 15.04.2021              Вх. № 2100/ 14.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна       

Мая Сисоева Николова

Началник отдел

Вх. № 3970/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2431/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3443/ 04.05.2020              Вх. № 1919/ 17.03.2021              Вх. № 1909/ 07.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Главен експерт

Вх. № 3513/ 21.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3787/ 05.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3493/ 07.05.2020              Вх. № 2441/ 06.04.2021              Вх. № 1770/ 01.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мирослава Красимирова Христова

Старши експерт

Вх. № 249/  11.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 559/  23.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 4386/ 05.06.2020 
Вх. № 1839/ 15.03.2021              Вх. № 999/  22.02.2022  

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мирослава Георгиева Спасова

Старши специалист

Вх. № 1907/  17.03.2023 
Вх. № 2272/  04.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Нели Ванева Данкова-Пенчева

Старши експерт

Вх. № 7387/ 19.11.2021                 Вх. № 7451/ 24.11.2021              Вх. № 1048/ 24.02.2022

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Николина Василева Ангелова

Младши експерт

Вх. № 740/  31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 1100/ 14.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2901/ 31.03.2020 
Вх. 1793/     12.03.2021              Вх. 1938/     08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 

Нина Георгиева Левордашка

Младши експерт

Вх. № 3596/ 23.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2539/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 1320/ 13.02.2020 
Вх. № 2440/ 06.04.2021              Вх. № 1110/ 28.02.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна


 
Нора  Богомилова  Александрова

 Старши експерт

 Вх. № 5102/ 13.09.2022
Вх. № 5428/ 30.09.2022    

 чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Павел Пенчев Алексиев

Старши експерт

Вх. № 3886/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2414/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2888/ 31.03.2020 
Вх. № 1927/ 17.03.2021              Вх. № 1908/ 07.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Павлина Красимирова Василева

Началник на отдел

Вх. № 3882/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2341/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2931/ 02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – промяна

Вх. № 3014/ 06.04.2020                 Вх. № 1960/ 18.03.2021              Вх. № 2485/ 05.05.2022                   Вх. № 5401/ 29.09.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                   чл. 35, ал. 1, т. 4

Радослав Найденов Методиев

Старши експерт

Вх. № 4017/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3151/ 14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 3617/ 12.05.2020    
Вх. № 3002/ 27.04.2021               Вх. № 2553/ 11.05.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Рилка Йорданова Панайотова

Младши експерт

Вх. № 2000/ 23.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 2087/ 23.03.2021

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2661/ 15.04.2021
Вх. № 2660/ 15.04.2021              Вх. № 2146/ 15.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – промяна    
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Росица Ринчова Йовчева

Старши експерт

Вх. № 3890/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3740/ 04.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2895/ 31.03.2020 
Вх. 1925/    17.03.2021              Вх. 1850/     06.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна    

Свежа Боянова Българинова

Главен специалист (стенограф)

Вх. № 3228/ 10.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 1817/ 18.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 1828/ 27.02.2020 
Вх. № 1736/ 10.03.2021               Вх. № 891/  15.03.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Силвия Георгиева Петрова

Младши експерт

Вх. № 4050/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2279/ 03.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 3770/ 15.05.2020 
Вх. № 1926/ 17.03.2021              Вх. № 1858/ 06.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Соня Христова Андонова

Началник на сектор

Вх. № 3998/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3144/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2968/ 02.04.2020  
Вх. № 1799/ 12.03.2021              Вх. № 1932/ 08.04.2022              Вх. № 6438/ 22.11.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 4

София Стоилова Мутафчийска

Главен юрисконсулт

Вх. № 4002/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2980/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3707/ 14.05.2020 
Вх. № 2193/ 29.03.2021              Вх. № 1852/ 06.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Станислава Разумова Стефанова

Специалист

Вх. № 3759/ 15.05.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 4304/ 04.06.2020 
Вх. 1798/     12.03.2021              Вх. 1935/     08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Станка Асенова Тотова

Старши експерт

Вх. № 3889/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2461/ 10.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2546/ 16.03.2020  
Вх. № 1762/ 11.03.2021              Вх. № 1367/ 14.03.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Стела Желязкова Стефанова

Специалист

Вх. № 7633/ 09.10.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 8402/ 05.11.2020 
Вх. № 1973/ 19.03.2021
Вх. № 6135/ 17.09.2021              Вх. № 1957/ 08.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т.4   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Сузана Сашова Александрова

Младши експерт

Вх. № 7773/ 19.11.2021                 Вх. № 7386/ 08.12.2021              Вх. № 1977/ 11.04.2022

чл. 35, ал. 1, т.1

чл.35, ал. 1, т. 2   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ташо Иванов Нейков

Главен специалист (домакин)

Вх. № 3461/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 4045/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2632/ 16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3328/ 23.04.2020 
Вх. 3215/     10.05.2021              Вх. 2349/     28.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Теодора Владимирова Кацарска

Старши експерт

Вх. № 05/    13.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 6658/ 25.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2494/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3015/ 06.04.2020                Вх. № 1372/ 23.02.2021              Вх. № 2297/ 26.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Цветелина Иванова Владимирова

Младши експерт

Вх. № 2353/ 02.04.2021

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 2774/ 19.04.2021              Вх. № 2406/ 03.05.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Юлия Велинова Йорданова

Младши експерт

Вх. № 4046/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2369/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2935/ 01.04.2020 
Вх. 1921/     17.03.2021              Вх. 1865/     06.04.2022

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л  В Т О Р И

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 

 

Три имена на служителя

Длъжност

 Година на неподаване

Ангел Трайков Илков

главен специалист

  2019 г.

Росица Ринчова Йовчева

старши експерт

  2019 г.

Диана Ангелова Иванова

старши специалист

  2019 г.

Мерал Джевджет Мустафа-Иванова

началник на отдел

  2019 г.