Р Е Г И С Т Ъ Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49 АЛ. 1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (ЗПК)
(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)
 
Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И
ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗПК

 

 

 

Три имена на служителя

Длъжност

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Албена Войнова Замфирова

Главен специалист

Вх. № 3821/ 30.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2388/ 08.04.2019                 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3366/ 27.04.2020              Вх. 1764/       11.03.2021                  Вх. 2102/       14.04.2022              Вх. 2996/       09.05.2023          

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ангел Трайков Илков

Главен специалист

Вх. № 08/     04.12.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 220/   10.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2428/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2891/ 31.03.2020
Вх. № 1970/ 19.03.2021              Вх. № 1940/ 08.04.2022              Вх. № 2759/ 26.04.2023 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ани Иванова Лалова

Младши ескперт

Вх. № 5330/ 07.07.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 6005/ 04.08.2020                Вх. № 1296/ 09.03.2022              Вх. № 3058/ 11.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2    чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна     

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Анна Теодорова  Козалиева

Старши счетоводител

Вх. № 3689/ 01.07.2022                 Вх. № 3792/ 07.07.2022        

Вх. № 3087/ 11.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2       чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ани Кръстева Методиева

Главен специалист

Вх. № 3406/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 1974/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2841/ 27.03.2020                  Вх. № 1681/ 10.03.2021              Вх. № 1335/ 11.03.2022              Вх. № 2868/ 28.04.2023 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                  чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна     

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Антония Димитрова Гулева

Началник на отдел

Вх. № 3827/ 31.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2761/ 19.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3614/ 12.05.2020 
Вх. № 2013/ 22.03.2021              Вх. № 2352/ 28.04.2022     

Вх. № 2195/ 30.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Антония Красимирова Топчиева

Директор на дирекция

Вх. № 3881/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 6331/ 11.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 4

Вх. № 2399/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2898/ 31.03.2020 
Вх. №1956/ 18.03.2021                 Вх. № 2061/ 13.04.2022                Вх. № 1003/ 15.02.2023              Вх. № 2762/ 26.04.2023    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                   чл. 35, ал. 1, т. 4   чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна        чл.35, ал.1, т.4 

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 

Диляна Павлова Петрова

 младши експерт

вх. № 407/17.01.2024 г.

 

вх. № 1116/12.02.2024 г.

чл. 49, ал. 1, т.1

 

 чл.49, ал. 1, т.2

 

 

Бойка Асенова Йорданова

Главен специалист

Вх. № 3707/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2238/ 02.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2884/ 30.03.2020
Вх. № 1742/ 11.03.2021              Вх. № 1417/ 17.03.2022    

Вх. № 2869/ 02.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Валя Великова Найденова

Старши специалист

Вх. № 3877/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2390/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 

Вх. № 3371/ 27.04.2020              Вх. № 1796/ 13.03.2021              Вх. № 1939/ 08.04.2022  

Вх. № 2748/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна     

 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

Васил Петров Иванов

Специалист

Вх. № 1753/ 11.03.2021

чл. 35, ал.1, т.1      

Вх. № 1754/ 11.03.2021              Вх. № 1397/ 14.03.2022    

Вх. № 1731/ 13.03.2023

чл. 35, ал. 1, т.2     

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна      

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 

Василка Стефанова Узунова

Директор на дирекция

Вх. № 3966/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 1431/ 28.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 777/  27.01.2020 
Вх. № 1763/ 11.03.2021               Вх. № 1849/ 06.04.2022                  Вх. № 1987/ 21.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                   чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Веселина Данчева Петрова

Старши експерт

Вх. № 4047/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2362/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2971/ 03.04.2020 
Вх. № 1920/ 17.03.2021              Вх. № 1945/ 08.04.2022         

Вх. № 2782/ 27.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна         

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

София Иванова Кънева-Чолева

 младши експерт

вх. № 553/22.01.2024 г.

чл. 49, ал. 1, т. 1

вх. № 1115/12.02.2024 г.

 чл. 49, ал. 1, т. 2 

Гюрсел Бехчет Салим

Началник на отдел

Вх. № 3909/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 1975/ 22.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 1608/ 20.02.2020   
Вх. № 1248/ 19.02.2021              Вх. № 1142/ 01.03.2022          

Вх. № 1667/ 09.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна        

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Даниела Кирилова Симеонова-Табакова

Началник на отдел

Вх. № 3396/ 16.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2973/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3579/ 11.05.2020  
Вх. № 2997/ 26.04.2021
                 Вх. № 3767/ 02.06.2021              Вх. № 2260/ 20.04.2022              Вх. № 2312/ 04.04.2023   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т. 4   чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна      

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Десислава Йорданова Недялкова- Войнова

Младши експерт

 Вх. № 3256/ 19.05.2023              Вх. № 3708/ 08.06.2023 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35.ал.1,т.2

Диана Ангелова Иванова

Младши експерт

Вх. № 3971/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3813/ 06.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2937/ 01.04.2020         Вх.1922/             17.03.2021          Вх.1866/            06.04.2022      

Вх.2743/            26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Диана Димитрова Славкова

Старши експерт

Вх. № 4622/ 15.06.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 5281/ 06.07.2020  
Вх. №2835/ 20.04.2021               Вх. №2176/ 18.04.2022  

Вх. №2731/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2  

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Диляна Дикова Иванова

Младши експерт

Вх.732/               31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 1404/ 27.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2917/ 31.03.2020  
Вх. № 2771/ 19.04.2021              Вх. № 2144/ 15.04.2022         

Вх. № 2786/ 27.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна       

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Емил Иванов Христов

Младши експерт

 Вх.№ 910/   10.02.2023    Вх.№1263 /15.02.2023               

чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2

Жени Божинова Кирилова

Младши експерт

Вх. № 4071/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3142/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2  -ежегодна

Вх. № 3750/ 15.05.2020 
Вх.2940/    23.04.2021         Вх.2145/            15.04.2022        

Вх.2739/            26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Живко Симеонов Живков

Младши експерт

Вх. № 2739/ 28.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2563/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 4163/ 01.06.2020 
Вх. №3006/ 27.04.2021              Вх. №2648/ 16.05.2022       

Вх. №2768/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ива Николаева Събчева

Младши експерт

Вх. № 2337/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т.1

Вх. № 2996/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т.2

Вх. № 2890/ 31.03.2020 
Вх. № 2010/ 22.03.2021              Вх. № 2152/ 15.04.2022      

Вх. № 2783/ 27.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Йоана Боянова Стоянова

Главен експерт

Вх. № 4090/ 08.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2449/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3369/ 27.04.2020 
Вх. № 2093/ 24.03.2021              Вх. № 2481/ 05.05.2022              Вх. № 3023/ 09.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ирина Димитрова Оведенска

Специалист

Вх. № 3066/ 08.04.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 3276/ 22.04.2020 
Вх. № 2439/ 06.04.2021              Вх. № 1143/ 01.03.2022     

Вх. № 1357/ 28.02.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2      
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

 чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мариана Бориславова Нейкова

Старши специалист

вх. № 587/23.01.2024 г.

чл. 49, ал. 1, т. 1

вх. № 994/07.02.2024 г.

чл. 49, ал. 1, т. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Константин Кирилов Стоицов

Старши специалист

Вх. № 7678/ 07.11.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 8224/ 30.11.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2

   

Красимира Стоянова Христова

Старши експерт

Вх. № 3414/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2546/ 12.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3469/ 05.05.2020 
Вх. № 2455/ 07.04.2021              Вх. № 1104/ 28.02.2022   

Вх. № 1219/ 23.02.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Красимира Панайотова

Дюлегрова

 Младши експерт Вх. № 6107/ 04.09.2023               Вх. № 6499/ 21.09.2023

чл.35, ал.1, т. 1

чл.35, ал.1, т. 2

Лилия Красимирова Еленкова

Специалист

Вх. № 2867/ 28.04.2023              Вх. № 3042/ 10.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

 

чл.49, ал. 1,т. 1

чл.49, ал. 1,т. 2

Joana Ivanova

 чл.49, ал.1, т. 1

 чл.49, ал.1, т. 2

 чл.49, ал.1, т. 1

 чл.49, ал.1, т. 2

 Ivailo

 Александър

       

 

Марко Иванов Цветков

Главен експерт

Вх. № 4058/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2219/ 01.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2969/ 02.04.2020              Вх. № 2659/ 15.04.2021              Вх. № 2100/ 14.04.2022  

Вх. № 2754/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна     

Мая Сисоева Николова

Началник отдел

Вх. № 3970/ 05.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2431/ 09.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3443/ 04.05.2020              Вх. № 1919/ 17.03.2021              Вх. № 1909/ 07.04.2022      

Вх. № 2753/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Главен експерт

Вх. № 3513/ 21.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3787/ 05.06.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3493/ 07.05.2020              Вх. № 2441/ 06.04.2021              Вх. № 1770/ 01.04.2022       

Вх. № 1903/ 17.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мирослава Красимирова Христова

Старши експерт

Вх. № 249/  11.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 559/  23.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 4386/ 05.06.2020 
Вх. № 1839/ 15.03.2021              Вх. № 999/  22.02.2022        

Вх. № 851/  22.02.2023              

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Нели Ванева Данкова-Пенчева

Старши експерт

Вх. № 7387/ 19.11.2021                 Вх. № 7451/ 24.11.2021              Вх. № 1048/ 24.02.2022     

Вх. № 703 / 03.02.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна  

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Николина Василева Ангелова

Младши експерт

Вх. № 740/  31.01.2019

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 1100/ 14.02.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2901/ 31.03.2020 
Вх. 1793/     12.03.2021              Вх. 1938/     08.04.2022    

Вх. 2745/     26.04.2022              Вх. 3252/     19.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна  

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 

Нина Георгиева Левордашка

Младши експерт

Вх. № 3596/ 23.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2539/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 1320/ 13.02.2020 
Вх. № 2440/ 06.04.2021              Вх. № 1110/ 28.02.2022        

Вх. № 1354/ 28.02.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна      

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна


 
Нора  Богомилова  Александрова

 Старши експерт

 Вх. № 5102/ 13.09.2022
Вх. № 5428/ 30.09.2022         

Вх. 2914/ 03.05.2023   

 чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2       

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Павел Пенчев Алексиев

Старши експерт

Вх. № 3886/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2414/ 08.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2888/ 31.03.2020 
Вх. № 1927/ 17.03.2021              Вх. № 1908/ 07.04.2022       

Вх. № 2765/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна   

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Павлина Красимирова Василева

Началник на отдел

Вх. № 3882/ 01.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2341/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2931/ 02.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – промяна

Вх. № 3014/ 06.04.2020                 Вх. № 1960/ 18.03.2021              Вх. № 2485/ 05.05.2022                   Вх. № 5401/ 29.09.2022     

Вх. № 1921/ 17.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                   чл. 35, ал. 1, т. 4   

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна    

Радослав Найденов Методиев

Системен администратор

II степен

Вх. № 4017/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3151/ 14.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 3617/ 12.05.2020    
Вх. № 3002/ 27.04.2021               Вх. № 2553/ 11.05.2022        

Вх. № 2733/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна               чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна      

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

 

 

 

 

 

 

 

 

Свежа Боянова Българинова

Главен специалист (стенограф)

Вх. № 3228/ 10.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 1817/ 18.03.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 1828/ 27.02.2020 
Вх. № 1736/ 10.03.2021               Вх. № 891/  15.03.2022        

Вх. № 652/  01.02.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна     

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Силвия Георгиева Петрова

Младши експерт

Вх. № 4050/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2279/ 03.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 3770/ 15.05.2020 
Вх. № 1926/ 17.03.2021              Вх. № 1858/ 06.04.2022        

Вх. № 2674/ 24.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна      

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Соня Христова Андонова

Началник на сектор

Вх. № 3998/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 3144/ 13.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна

Вх. № 2968/ 02.04.2020  
Вх. № 1799/ 12.03.2021              Вх. № 1932/ 08.04.2022              Вх. № 6438/ 22.11.2022     

Вх. № 2741/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 4     

чл. 35, ал. 1, т. 2 – ежегодна 

София Стоилова Мутафчийска

Главен юрисконсулт

Вх. № 4002/ 06.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2980/ 07.05.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3707/ 14.05.2020 
Вх. № 2193/ 29.03.2021              Вх. № 1852/ 06.04.2022          

Вх. № 2872/ 02.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна              чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Мариела Николаева Чукова

Младши експерт

Вх. № 8205/ 30.11.2023

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 8567/ 15.12.2023 

чл. 35, ал. 1, т. 2  

Станка Асенова Тотова

Старши експерт

Вх. № 3889/ 04.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2461/ 10.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2546/ 16.03.2020  
Вх. № 1762/ 11.03.2021              Вх. № 1367/ 14.03.2022       

Вх. № 1988/ 24.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Стела Желязкова Стефанова

Специалист

Вх. № 7633/ 09.10.2020

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 8402/ 05.11.2020 
Вх. № 1973/ 19.03.2021
Вх. № 6135/ 17.09.2021              Вх. № 1957/ 08.04.2022       

Вх. № 2761/ 26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2  
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна
чл. 35, ал. 1, т.4   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Ташо Иванов Нейков

Главен специалист (домакин)

Вх. № 3461/ 17.05.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 4045/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2632/ 16.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3328/ 23.04.2020 
Вх. 3215/     10.05.2021              Вх. 2349/     28.04.2022       

Вх. 3077/     11.05.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна     

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Теодора Владимирова Кацарска

Системен администратор,

II степен

Вх. № 05/    13.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 1

Вх. № 6658/ 25.09.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2494/ 11.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 3015/ 06.04.2020                Вх. № 1372/ 23.02.2021              Вх. № 2297/ 26.04.2022     

Вх. № 2042/ 22.03.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна 
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна   

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Юлия Велинова Йорданова

Старши експерт

Вх. № 4046/ 07.06.2018

чл. 35, ал. 1, т. 2

Вх. № 2369/ 05.04.2019

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

Вх. № 2935/ 01.04.2020 
Вх. 1921/     17.03.2021              Вх. 1865/     06.04.2022    

Вх. 2742/     26.04.2023

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна    
чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна                чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна     

чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л  В Т О Р И

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.49 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 

 

Три имена на служителя

Длъжност

 Година на неподаване

Ангел Трайков Илков

главен специалист

  2019 г.

Диана Ангелова Иванова

старши специалист

  2019 г.

Мерал Джевджет Мустафа-Иванова

началник на отдел

  2019 г.