ЗДРДОПБГДСРСБНА

ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма

ЗЗЛД

ЗАКОН за защита на личните данни

ЗЗКИ

ЗАКОН за защита на класифицираната информация 

ЗНАФ

ЗАКОН за националния архивен фонд  

ЗДОИ

ЗАКОН за достъп до обществена информация  

ПДКРДОПБГДСРСБНАНА

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЧЕТНИТЕ ОТЛИЧИЯ НА КРДОПБГДСРСБНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за почетните отличия на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА по години

Проектобюджет и средносрочна бюджетна прогноза в програмен формат

На основание чл.79, ал. 6 от Закона за публичните финанси

Проект на бюджет и актуализирана  средносрочна бюджетна прогноза в програмен формат  (по функционални области и бюджетни програми) на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА по години.

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.