Сборникът „ДС и офицерите от БНА (1944-1960 г.)“ е 23-то издание от документалната поредица „Из архивите на ДС” на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните в сборника документи отразяват промените, настъпили в армията непосредствено след събитията от 9 септември 1944 г. и отпечатъка, който те слагат върху съдбата на царските офицери. Политическите събития в страната в първите години след тази дата са тясно свързани с процесите на преструктуриране на армията. На първо място, това е прочистването й от част от офицерските кадри. На второ място, изграждането на нови структури във войската, които да бъдат опора на народната власт. На преден план като основна партийна и държавна задача е поставен въпросът за политико-моралното възпитание на армията, а на органите на Държавна сигурност е отредена ролята на основен двигател при нейното преструктуриране от царска в Българска народна армия.

Хронологическите граници на документите, публикувани в настоящото издание, а именно 1944-1960 г., са обусловени от факта, че към 1960 г., целият контингент от „бивши царски“ офицери е вече установен от органите на ДС, всички се водят на отчет, на голяма част от уволнените офицери са заведени активни разработки, голям брой офицери са в затворите или са изселени. Към 1960 г. от докладите на ДС е видно, че бившите офицери не развиват вражеска дейност, поради напредналата им възраст. Това е и основната причина, поради която мерките, които структурите на ДС предприемат от 60-те години нататък са насочени предимно към наблюдение на контингента.

Включените в сборника материали структурно са обособени в три раздела. Подбраните за първия раздел документи отразяват основните процеси, свързани с преструктурирането на армията – чистката на старите офицери, създаването на нови структури и въпросите, свързани с обучението и политико-моралната подготовка на войската.

Във втория раздел на настоящото издание са представени оперативни документи, свързани с предприетите от ДС мерки от началото на 50-те годни за обезпечаване на агентурно-оперативната работа по линия на бившите офицери в областните дирекции на МВР.

В третия раздел на документалния сборник са представени част от офицерите, които са били наблюдавани и разработвани и за които в Централизирания архив на Комисията се откриват съхранени материали. Това са основно офицери, заемали високи и отговорни длъжности в българската армия. Поради твърде големия им брой са подбрани тези, който имат най-висок военен чин, а именно генералите. Повечето от тях участват най-активно в събитията на 9 септември 1944 г. и дори са повишени в генералски звания след тази дата. Част от тези генерали участват във войната срещу Германия, като ръководители на армии, други, заемат постове във Военното министерство, както и ръководни длъжности в Щаба на разузнавателния отряд.

Книжното тяло на сборника „ДС и офицерите от БНА (1944-1960 г.)” включва 142 фототипни документа, а неговото разширено електронно издание –325. Архивните материали са структурирани на тематично-хронологичен принцип.

 

 

Електронни издания:

CD може да изтеглите ТУК

DVD може да изтеглите ТУК