Темата за колективизацията и социалистическите преобразования в селското стопанство отдавна е обект на интерес от страна на изследователите. С публикуването на голям брой документи, съхранявани в Централизирания архив на Комисията, се дава възможност за допълнителен прочит на широко известните факти, този път, пречупени през призмата на ролята и прякото участие на Държавна сигурност в процеса по откъсване на българския селянин от неговата земя и превръщането му от неин собственик, реално само в неин работник. Този процес не протича гладко. Документите на ДС разкриват редица негови страни, свързани с неблагополучията и с насилствените способи, прилагани по време на масовизацията на ТКЗС. Засегнат е и въпросът за национализацията на едрия земеделски инвентар, налагането на мерки против изколването на добитъка от селяни, станали членове на ТКЗС. Отразено е недоволството на част от стопаните, техни вражески изказвания и прояви, както и антикооперативните им нагласи. Отчетена е борбата на Държавна сигурност против „вражеските” прояви в народното стопанство: установяването, регистрирането, разработването и разгромяването на кулаците, които са определени като най-големите врагове на кооперирането на земята. Изнесени са данни за агентурно-оперативната работа, агентурното обслужване на ТКЗС, ДЗС и МТС.

Броят на включените в сборника документи е 130. Те са подредени хронологически, като подборът е направен от над 350 архивни единици. Публикуваните в сборника документи са от служебния архив на МВР.

В дигиталния разширен вариант на сборника "Държавна сигурност и колективизацията 1944-1959 г." са представени общо 328 документа.

                                       

Електронни издания:

CD може да изтеглите: ТУК

DVD може да изтеглите: ТУК