Публична покана по реда на ЗОП с предмет: ”Специализиран превоз на служители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

 

Покана и документация за участие   ТУК                                                    05.08.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уведомяваме Ви, че на 18.08.2014г. от 10:00 часа, при спазване на на установения режима за достъп, в сградата на КРДОПБГДСРСБНА в гр. София, ул. „Врабча” № 1 ще се състои публично отваряне на постъпилите оферти по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Специализиран превоз на служители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

                                                                                                                                   14.08.2014 г.

 

Протокол ТУК                                                                                                       02.09.2014 г.

По публична покана за ”Специализиран превоз на служители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”

            ДОГОВОР                                                              23.09.2014 г.

 

 

Публична покана по реда на ЗОП с предмет: Абонаментно обслужване на системи и инсталации в сградния фонд на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

Покана и документация за участие  ТУК                                                        31.07.2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 13.08.2014г. от 10:00 часа, при спазване на на установения режима за достъп, в сградата на КРДОПБГДСРСБНА в гр. София, ул. „Врабча” № 1 ще се състои публично отваряне на постъпилите оферти по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Абонаментно обслужване на системи и инсталации в сградния фонд на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

                                                                                                                                   11.08.2014 г.

 

 Протокол ТУК                                                                                                  02.09.2014 г.

   По публична покана            за Абонаментно обслужване на системи и инсталации в сградния фонд на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”  

ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

            ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

            ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

            ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

 

 

Публична покана по реда на ЗОП за Абонаментно обслужване на системи и инсталации в сградния фонд на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

Покана и документация за участие  ТУК                                                        27.06.2014 г.

                           

Публична покана по реда на ЗОП за ”Специализиран превоз на служители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

Покана и документация за участие   ТУК                                                    27.06.2014 г.

 

Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП  за „Следгаранционна актуализация и техническа поддръжка на наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензии за програмите на Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual за база данни и Oracle Internet Application Server Standard Edition – Processor Perpetual за приложения, включени в баланса на КРДОПБГДСРСБНА”.

Решение за прекратяване                  ТУК                                                      19.09.2014 г.

Решение за откриване и покана        ТУК                                                       17.06.2014 г.

 

 

Публична покана по реда на ЗОП за „Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт (вкл. доставка на резервни части, материали и консумативи) на служебните автомобили на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

Покана и документация за участие ТУК                                                         24.04.2014 г.

                                                                                                            

► Публична покана по реда на ЗОП за „Доставка на телекомуникационна свързаност, осигуряване на достъп от и до обществената телефонна мрежа, на интернет трафик и на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на Комисията”.

Покана и документация за участие ТУК                                                         03.04.2014 г.

 

► Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП  за  „Следгаранционно техническо поддържане на програмен продукт – „Софтуерен продукт за информационната система на Централизирания архив”, инсталиран в КРДОПБГДСРСБНА”.

 Решение за откриване и покана ТУК.                                                            01.04.2014 г.

 Обявление за приключване на договор за ОП ТУК                                  17.08.2017 г.

 

► Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП  за „Абонаментно техническо поддържане на програмните продукти за счетоводство „ ACCOUNT” и за заплати „SALARIES”,  инсталирани в КРДОПБГДСРСБНА”.

 Решение за откриване и покана ТУК.                                                            31.03.2014 г.

  Обявление за приключване на договор за ОП ТУК                                   17.08.2017 г.

► Обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изработване на 25 различни художествени постери, плакат, банер и пространствено оформление на експозиционно пространство за изложбата „Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953-1964)”.

Решение за откриване и документация за участие ТУК.                               20.03.2014 г.

                    

► Обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Предпечат и печат на два бюлетина и на дванадесет документални сборника, изготвяне на сборниците и в електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD”.

Решение за откриване и документация за участие                                        11.03.2014 г.

Разяснение по запитване ТУК                                                                         24.03.2014 г.

                                                                                                                

► Договаряне без обявления за „Следгаранционно техническо поддържане на програмен продукт - Автоматизирана информационна система „Документооборот”, инсталирана в КРДОПБГДСРСБНА”.

Решение за откриване и покана                                                                     18.02.2014 г.

 

► Обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Периодични доставки на горива за служебни автомобили и за  дизел генератор на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)”

Решение за откриване и документация за участие                                   06.02.2014г.      

 

 

►Договаряне без обявления за доставка на  електрическа енергия.

Решение за прекратяване       тук                             Дата на публикуване:   17.06.2014 г.

 

Решение                                                                       Дата на публикуване: 15.10.2013 г.

 

 

Договаряне без обявление за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Решение                                                                        Дата на публикуване:15.10.2013 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

                                                                        Дата на публикуване: 27.02.2018 г.