Одитен доклад  №0400102218 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2017 г. - изтегли

Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2017 г., съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на министъра на финансите - изтегли

Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2017 г. в хил. лв. - изтегли

Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2017 г. в хил. лв.- изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2017 г. в хил. лв.  - изтегли

 

 В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2017 г. в лв.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. декември в лв.  2017г.- изтегли 

Отчет за касово изпълнение м. ноември в лв.  2017г.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. октомври в лв.  2017г.- изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2017 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември  2017г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. август  2017г. - изтегли

► Отчет за касово изпълнение м. юли  2017г. - изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2017 г. в лв. -изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юни  2017 г- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. май  2017 г.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. април 2017 г. - изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2017 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. март 2017 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2017 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. януари 2017 г. - изтегли