Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2016 г. - изтегли

Одитен доклад  №0400104217 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА за 2016 г.  - изтегли

Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2016 г., съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015 г. на министъра на финансите . - изтегли

Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2016 г. в хил. лв. - изтегли

Отчет за приходите и разходите на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2016 г. в хил. лв.- изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2016 г. в хил. лв.  - изтегли

 

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 ►Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2016 г. в лв.  - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. декември  2016 г.  - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. ноември  2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. октомври 2016 г. -  изтегли

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември 2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. август 2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юли 2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2016 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юни  2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. май 2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. април 2016 г.  - изтегли

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2016 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. март 2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2016 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. януари 2016 г. - изтегли