Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ

ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И

ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

(на основание чл. 8, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси на служителите в администрацията на КРДОПБГДСРСБНА)

 

Р А З Д Е Л   П Ъ Р В И

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

 

  Три имена на служите

   Длъжност  

  Входящ №  

   и дата  

Вид на

декларацията

 Гюрсел Бехчет Салим

 началник отдел

 Вх.№1248

19.02.2021

чл. 35, ал.1,т.2      

 Теодора Владимирова Кацарска

 старши експерт

 Вх.№1372

23.02.2021

чл. 35, ал.1,т.2

 Вероника Андреева Велинова

 началник отдел

 Вх.№1664

09.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2

 Ани Кръстева Пиронкова

 главен специалист

 Вх.№1681

10.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2

 Свежа Боянова Българинова

 главен специалист

 Вх.№1736

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2

 Васил Петров Иванов

  специалист

 Вх.№1753

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.1

 Васил Петров Иванов

  специалист

 Вх.№1754

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2

 Василка  Стефанова Узунова

  директор дирекция

 Вх.№1736

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Станка Асенова Тотова старши специалист Вх.№1763

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Божидар Цветанов Борисов началник отдел Вх.№1838

15.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Мирослава Красимирова Христова старши експерт Вх.№1839

15.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Бойка Асенова Йорданова        
главен специалист 
Вх.№1742

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Мая Сисоева  Николова     
 главен експерт
Вх.№1919

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Юлия Велинова Йорданова   
 младши експерт
Вх.№1921

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Диана Ангелова Иванова   
 младши експерт
Вх.№1922

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Силвия Георгиева Петрова   младши експерт  Вх.№1926

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Павел Пенчев Алексиев  старши експерт  Вх.№1927

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Росица Ринчова Йовчева  старши експерт  Вх.№1925

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Антония Красимирова Топчиева  директор  Вх.№1956

18.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Магдалена Константинова Гошева  главен експерт
 Вх.№1800

15.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Божидара Петрова Стойкова  младши експерт
 Вх.№1795

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Николина Василева Ангелова младши експерт  Вх.№1793

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова старши експерт  Вх.№1791

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
 Валя Великова Найденова старши експерт  Вх.№1796

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Запрянка Миткова Пичурова младши експерт  Вх.№1966

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Соня Христова Андонова  младши експерт   Вх.№1799

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Красимир Любомиров Илиев  младши експерт   Вх.№1965

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Мария Василева Иванова  младши експерт   Вх.№1967

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Станислава Разумова Стефанова  младши експерт   Вх.№1798

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Евелина Борисова Борисова  началник сектор
  Вх.№1744

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Галя Салтирова Цветанова специалист Вх.№1901

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Албена Войнова Зафирова главен специалист Вх.№1764

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Ели Огнянова Лекова началник отдел Вх.№1970

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Росица Добрева Маринова главен експерт Вх.№1741

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Веселина Данчева Петрова главен експерт Вх.№1920

17.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Иван Захариев Захариев специалист Вх.№1740

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Стела Желязкова Стефанова специалист Вх.№1973

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Ангел Трайков Илков главен специалист Вх.№1970

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Рилка Йорданова Панайотова младши експерт Вх.№2000

19.03.2021

чл. 35, ал.1,т.1
Павлина Красимирова Василева началник отделт Вх.№1960

18.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Милчо Христов Андреев старши специалист Вх.№2009

22.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Рилка Йорданова Панайотова младши експерт Вх.№2087

23.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Антония Димитрова Гулева началник отдел Вх.№2013

22.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Радка Методиева Андасарова-Георгиева старши счетоводител Вх.№2037

23.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Бисерка Димитрова Методиева специалист Вх.№1797

12.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Ани Иванова Лалова младши експерт Вх.№1957

18.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Божидар Хрисгов Питов старши експерт Вх.№1746

11.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Ива Николаева Събчева младши експерт Вх.№2010

22.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
Йоана Боянова Стоянова главен експерт Вх.№2093

24.03.2021

чл. 35, ал.1,т.2
       
       

 

 

 

Р А З Д Е Л    В Т О Р И

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТА НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1,Т.2 И 4 В ПРЕДВИДЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 

Три имена на служителя

Длъжност