Роден на 16 септември 1979 г.
През 2012 г. придобива академична степен „доцент” въз основа на монографичен труд „Защита на класифицираната информация в условия на кризи – стратегически приоритет на политиката за национална сигурност ”.
Публикации:
Научната продукция включва 25 научни труда с общ обем около 3448 стр. предимно в областите на организирането и управлението на системата за защитата на информацията в организациите в условията на кризи и социални конфликти, оптимизиране на системата за защита на класифицираната информация, формализирането на управлението на документите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, защитата на информацията в компютърните системи и мрежи и приложението на новите информационни технологии в различни предметни области.
През 2009 г. придобива образователна и научна степен „доктор” въз основа на защитена дисертация на тема: „Защита на класифицираната информация в условия на кризи”.
2007 г. - завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Право”.
2005 г. - дипломиране в Академията на МВР по специалността “Защита на националната сигурност”.
Специализира в Canadian Forces Language School Detachment Borden.
2002 г. - военно–команден профил в НВУ “Васил Левски” гр. Велико Търново с военно звание “Лейтенант” и гражданска специалност “Машинен инженер”.
Владее английски език.
 
Професионална биография
 
2007 – 2012 г.            Заместник-председател на комисията за разкриване на
                                      документите и за обявяване на принадлежност на български
                                      граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
                                      на Българската народна армия
2007 – 2009 г.            Член на управителния съвет в ДП ”ТСВ”
2003 – 2007 г.            След Решение на Министерския съвет за определяне на
                                      състава на Държавната комисия по сигурността на
                                      информацията и със заповед на министър-председателя е
                                      назначен за заместник-председател на комисията. Участвал е в
                                      множество форуми и работни групи на НАТО и ЕС в областта на
                                      защитата на информацията
2002 - 2003 г.             Десето военно окръжие, гр. София
                                      Отбрана и въоръжени сили
                                      Инструктор-командир на взвод
                                      Отдел “Сержанти и войници от резерва”